Receive free 30 XERA tokens ($15) with XERA Airdrop
https://www.airdroprating.io/airdrop...era/ref-W8x7m/